Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN F.I.F.s VENNER

 1. FORENINGENS NAVN ER F.I.F.s VENNER. HJEMSTED FUGLEBJERG KOMMUNE.
 2. FORENINGENS FORMÅL ER AT VIRKE SOM STØTTEFORENING FOR FUGLEBJERG IDRÆTSFORENING, OG GENNEM FORSKELLIGE ARRANGEMENTER TILVEJEBRINGE ET OVERSKUD, DER OVERFØRES TIL IDRÆTSFORENINGENS UNGDOMSAFDELING HERUNDER EVT. HOLDFÆLLESSKABER, HVOR FUGLEBJERG IF DELTAGER.
 3. SOM MEDLEM KAN OPTAGES ALLE, DER SYMPATISERER MED DET IDRÆTSLIGE I FUGLEBJERG IDRÆTSFORENING.
 4. KONTIGENTET FASTSÆTTES AF BESTYRELSEN.
 5. GENERALFORSAMLINGEN ER FORENINGENS HØJESTE MYNDIGHED OG ER BESLUTNINGSDYGTIG UANSET DE MØDTES ANTAL. TIL LOVÆNDRINGER KRÆVES DOG 2/3 AF DE AFGIVNE STEMMER SAMT, AT ÆNDRINGFORSLAGET ER ANFØRT I BEKENDTGØRELSEN OM GENERALFORSAMLINGEN.
 6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES EEN GANG ÅRLIG I FEBRUAR MÅNED OG BEKENDTGØRES MED MINDST 8 DAGES VARSEL. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING KAN AFHOLDES, NÅR BESTYRELSEN FINDER ANLEDNING DERTIL, ELLER NÅR 20% AF MEDLEMMERNE SKRIFTLIGT INDGIVER BEGÆRING HEROM.
  DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SKAL HAVE FLG. PKT. PÅ DAGSORDENEN
  A) FORMANDENS BERETNING OM VIRKSOMHEDEN I DET FORLØBNE ÅR.
  B) KASSERENS REGNSKABSOVERSIGT.
  C) VALG AF BESTYRELSE OG SUPPELEANTER
 7. BESTYRELSEN BESTÅR AF 7 MEDLEMMER, DER VÆLGES FOR 2 ÅR AD GANGEN, SÅLEDES AT DER PÅ VALG ER SKIFTEVIS 3 OG 4. HVERT ÅR VÆLGES 1 SUPPELEANT.
  BESTYRELSEN KONSTITUERER SIG SELV.
  DEN DAGLIGE ØKONOMISKE DRIFT AF FORENINGEN VARETAGES HEREFTER AF FORMAND OG KASSERER MED STATUS SOM DE TEGNINGSBERETTIGEDE BESTYRELSESMEDLEMMER.
 8. REGNSKABET REVIDERES AF REG. REVISOR VALGT AF BESTYRELSEN.
 9. SÅFREMT FORENINGEN OPHÆVES, OVERFØRES EJENDELE OG FORMUE TIL FUGLEBJERG IDRÆTSFORENING. DOG KRÆVES DET, AT 2/3 AF FORENINGENS MEDLEMMER STEMMER FOR OPHÆVELSE.

SÅLEDES VEDTAGET PÅ STIFTENDE GENERALFORSAMLING D 7/2.1972.

ÆNDRET PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING D 21/2.1977, 26/2.1992 OG 20/2 2023

STEEN CHRISTENSEN, GITTE MISZCZUK, KENNETH FROST, MARIA SALBÆK, ALLAN SCHULTZ, KENNETH MØLLEDAL, ANN KRISTIANSEN